காதல் கவிதை 


பிரிவது சுலபம்!....
புரிவது கடினம்!...
புரியாமல் பிரிவது ரணம்!...
புரிந்தே பிரிவது மரணம்!...