”உன்னை தினமும் பார்க்கிறேன்!...
ஆனால், ஒரு வார்த்தை கூட!...
‘வர்ணிக்க’ முடியவில்லையே!...
என்று, வருத்தப்படுகிறது,
உன் வீட்டு ‘கண்ணாடி’...