காதல் கவிதைகள் இரண்டு கண்களை 

வைத்துகொண்டு கோடிமுறை 

பார்த்திருப்பேன்...
இதுபோதாதா 
காதலிக்கும் வேலைக்கு.,


---------------------------------------------rasiganbalu@gmail.com