காதல்


இன்பம் துன்பம்
விருப்பு வெறுப்பு
சண்டை சச்சரவு
அன்பு அரவணைப்பு
ஆக்கம் ஊக்கம்
ஏக்கம் ஏமாற்றம்
கெஞ்சுதல் கொஞ்சுதல் மிஞ்சுதல்
கஷ்டம் நஷ்டம்
புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி
பதவி உதவி
தாக்கம் தவிப்பு
எதிர்பார்ப்பு ஏமாற்றம்

எல்லாம் கலந்த ஒரே கலவை தாங்க காதல் ....
Share/Bookmark

rasiganbalu@gmail.com