இப்பொழுதே

என்னை காதலித்துவிடு ....

இல்லையென்றால்

அடுத்த ஜென்மத்தில்

இதற்கும் சேர்த்து

நிறைய காதலிக்க

வேண்டிஇருக்கும் !...