கண்கள் பேசவேண்டுமாம்

இரண்டு நிமிடங்கள்
என்னை பார்,
என் கண்கள் உன்னிடம்
பேச வேண்டுமாம்
இரண்டு வருடங்கள்
பேச
நினைத்ததை...

rasiganbalu@gmail.com
Share/Bookmark